sexhay

Chia sẻ kiến thức

Quy định về tiền lương trong doanh nghiệp mới nhất năm 2021

Tổng hợp những quy định về tiền lương trong doanh nghiệp có hiệu lực trong năm 2019 mới nhất

1. Mức lương tối thiểu vùng năm 2020: 

Theo nghị định 90/2019/NĐ-CP nâng mức lương tối thiểu vùng 2020 như sau:

- Vùng 1: 4.420.000 đồng/tháng.

- Vùng 2: 3.920.000 đồng/tháng.

- Vùng 3: 3.430.000 đồng/tháng.

- Vùng 4: 3.070.000 đồng/tháng.

Năm 2020, Mức lương tối thiểu vùng tăng lên từ 150.000 đến 240.000 so với năm 2019

2. Mức lương tối thiểu chung:

- Mức lương tối thiểu chung (hay còn gọi là lương cơ sở) đang là: 1.490.000 đồng/tháng theo Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP về mức lương cơ sở của cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang (Ngày ban hành: 09/05/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019)

Theo Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 thì sẽ không tăng lương cơ sở trong năm 2020 và 2021

Quốc hội đã quyết định không tăng lương cơ sở và lương hưu (tính theo lương cơ sở) trong năm 2020 và 2021 để dành kinh phí cho phòng chống dịch Covid-19.

Như vậy, năm 2020 và 2021, lương cơ sở, lương hưu và các chế độ tính theo lương cơ sở vẫn sẽ áp dụng mức lương cũ là 1.490.000 đồng/tháng (Nghị định 38/2019/NĐ-CP). 

4. Bảo hiểm:

Do mức lương tối thiểu vùng của năm 2020 tăng lên => Làm cho mức tiền lương tham gia bảo hiểm thấp nhất của hàng tháng từ năm 2020 sẽ tăng lên

Dưới đây, Kế Toán MVA sẽ tổng hợp 1 cách có hệ thống các quy định mới nhất hiện nay về Tiền lương, bảo hiểm, công đoàn và các quy định xử phạt vi phạm.

1. Về Lao Động - Tiền Lương:

Quy định Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung
Bộ Luật Lao động 2012
Luật số: 10/2012/QH13
18/06/2012 01/05/2013
Từ ngày 01/01/2021 sẽ hết hiệu lực
 
Bộ Luật Lao Động 2019
số 45/2019/QH14
20/11/2019 01/01/2021 Bộ luật Lao động 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019 và có rất nhiều điểm mới so với Bộ Luật Lao Động 2012
 
Nghị định 135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 01/01/2021 Quy định chi tiết Điều 169 của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu 
Nghị định
49/2013/NĐ-CP
14/05/2013 1/7/2013 Quy định về nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.
Nghị định
121/2018/NĐ-CP
13/09/2018 01/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về tiền lương.
Luật Việc Làm
Luật số: 38/2013/QH13
16/11/2013 01/01/2015 Quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.
Thông tư
23/2014/TT-BLĐTBXH
29/08/2014 20/10/2014 Hướng dẫn thực hiện về chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm, tuyển lao động, báo cáo sử dụng lao động, lập và quản lý sổ quản lý lao động theo quy định tại Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.
Nghị định
05/2015/NĐ-CP
12/01/2015 01/03/2015 Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Bộ luật lao động, trong đó có một số nội dung quan trọng về tiền lương, trợ cấp thôi việc, mất việc làm.
Thông tư
23/2015/TT-BLĐTBXH
23/6/2015 08/08/2015  Hướng dẫn cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm.
Thông tư
47/2015/TT-BLĐTBXH
16/11/2015 01/01/2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP
Nghị định
38/2019/NĐ-CP
09/05/2019 01/07/2019 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 
Nghị quyết
số 86/2019/QH14
12/11/2019 01/07/2020

Điều chỉnh tăng mức lương cơ sở (lương tối thiểu chung)

Tạm thời do đại dịch Covid nên Nghị quyết này chưa thực hiện

Nghị quyết số 128/2020/QH14 12/11/2020   Quốc hội đã quyết định không tăng lương cơ sở và lương hưu (tính theo lương cơ sở) trong năm 2020 và 2021 để dành kinh phí cho phòng chống dịch Covid-19.
Nghị định
148/2018/NĐ-CP
24/10/2018 15/12/2018 Sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.
Nghị định
149/2018/NĐ-CP
07/11/2018 01/01/2019 Hướng dẫn về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
Nghị định
90/2019/NĐ-CP
15/11/2019 01/01/2020 Quy định về mức lương tối thiểu vùng năm 2020 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Nghị quyết 42/NQ-CP 09/04/2020 09/04/2020 Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

2. Về Bảo Hiểm: BXHX, BHYT, BHTN:
2.1. Văn bản hướng dẫn chung cho tất cả các loại bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp)

Tên văn bản pháp luật Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung đáng chú ý
Quyết định
595/QĐ-BHXH
14/04/2017 01/07/2017 Ban hành quy trình thu (thủ tục tham gia, điều chỉnh tăng/giảm, truy thu) BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
- Quy định về mức đóng, tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm
Quyết định
888/QĐ-BHXH
16/07/2018 01/07/2018 Sửa đổi Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.
Quyết định 166/QĐ-BHXH 31/01/2019 01/5/2019 Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp.

2.2. Quy định về Bảo Hiểm Xã Hội:

Tên Văn Bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung nổi bật
Luật BHXH số:
58/2014/QH13
20/11/2014 01/01/2016 Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội
Nghị định
115/2015/NĐ-CP
11/11/2015 01/01/2016 Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc với các quy định về một số chế độ của BHXH bắt buộc như chế độ thai sản lao động nữ mang thai hộ, hưu trí, bảo hiểm xã hội một lần, tử tuất; Quỹ bảo hiểm xã hội;…
Thông tư
59/2015/TT-BLĐTBXH
29/12/2015 15/02/2016 - Các chế độ BHXH (ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất): về điều kiện hưởng, mức hưởng, thời gian hưởng.
- Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc (điều 30)
Nghị định
44/2017/NĐ-CP

14/04/2017

 

01/06/2017 Quy định mức đóng hàng tháng và phương thức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Nghị định
143/2018/NĐ-CP
15/10/2018 01/12/2018 Quy định chi tiết về đối tượng và mức đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2.2. Quy định về Bảo Hiểm Y Tế:

Tên Văn Bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung đáng chú ý
Luật Bảo Hiểm Y Tế
số: 25/2008/QH12
14/11/2008 01/07/2009 Quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.
Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi
Số 46/2014/QH13
13/06/2014 01/01/2015  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12

Nghị định 

146/2018/NĐ-CP

17/10/2018 01/12/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

2.3. Quy định về Bảo Hiểm Thất Nhiệp:

Tên Văn Bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung đáng chú ý

 Luật Việc Làm

Số 38/2013/QH13

16/11/2013 01/01/2015 Chương 6: Quy định về bảo hiểm thất nghiệp
Nghị định
28/2015/NĐ-CP
12/03/2015 01/05/2015 Hướng dẫn một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Thông tư
28/2015/TT-BLĐTBXH
31/07/2015 15/09/2015 Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về bảo hiểm thất nghiệp.
Nghị định
61/2020/NĐ-CP
29/05/2020 15/7/2020 Sửa đổi Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp tại Luật việc làm 2013.

3. Công Đoàn

Tên Văn Bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung nổi bật

Luật Công đoàn 2012

số 12/2012/QH13

20/06/2012 01/01/2013 Luật này quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động; chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động đối với Công đoàn; bảo đảm hoạt động của Công đoàn; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn.
Nghị định
Số: 191/2013/NĐ-CP
21/11/2013 10/1/2014 Hướng dẫn về việc trích nộp kinh phí công đoàn và các nội dung khác về tài chính công đoàn.
Quyết Định
1908/QĐ-TLĐ
19/12/2016 01/01/2017 Điều 23 quy định về Đối tượng, mức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí
Quyết định số 1609/QĐ-TLĐ 22/10/2019

01/01/2020

Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2020.
Hướng dẫn
1609/HD-TLĐ
22/10/2019   Tổng Liên đoàn hướng dẫn các cấp công đoàn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2020

4. Xử Phạt Vi Phạm

Tên Văn Bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung nổi bật
Nghị định 28/2020/NĐ-CP  01/03/2020 15/04/2020 Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
(bãi bỏ Nghị định 95/2013/NĐ-CP, Nghị định 88/2015/NĐ-CP.)

Bài viết cùng chuyên mục