sexhay

Chia sẻ kiến thức

Mức lương cơ sở năm 2021 mới nhất (lương tối thiểu chung)

Mức lương cơ sở là mức lương dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp, tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí, tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

1. Quy định về mức lương cơ sở năm 2021:
Theo Nghị quyết 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Quốc hội đã quyết định không tăng lương cơ sở và lương hưu (tính theo lương cơ sở) trong năm 2020 và 2021 để dành kinh phí cho phòng chống dịch Covid-19.

- Trong năm 2020, không thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
- Trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở

Như vậy, năm 2020 và 2021, lương cơ sở, lương hưu và các chế độ tính theo lương cơ sở vẫn sẽ áp dụng mức lương cũ là 1.490.000 đồng/tháng (Nghị định 38/2019/NĐ-CP )

2. Bảng tổng hợp mức lương cơ sở qua các năm gần đây

MỨC LƯƠNG CƠ SỞ QUA CÁC NĂM

Năm

Thời gian thực hiện

Mức lương áp dụng

Cơ sở pháp lý

Mức điều chỉnh

2020

Từ ngày 01/01/2020

1.490.000

Nghị định 38/2019/NĐ-CP

Không tăng

2019

Từ ngày 01/07/2019

1.490.000

Nghị định 38/2019/NĐ-CP

Tăng 100.000đ

Từ ngày 01/01/2019

1.390.000

Nghị định 72/2018/NĐ-CP

 

2018

Từ ngày 01/07/2018

1.390.000

Nghị định 72/2018/NĐ-CP

Tăng 90.000đ

Từ ngày 01/01/2018

1.300.000

Nghị định 47/2017/NĐ-CP

 

2017

Từ ngày 01/07/2017

1.300.000

Nghị định 47/2017/NĐ-CP

Tăng 90.000đ

Từ ngày 01/01/2017

1.210.000

Nghị định 47/2016/NĐ-CP

 

2016

Từ ngày 01/05/2016

1.210.000

Nghị định 47/2016/NĐ-CP

Tăng 60.000đ

Từ ngày 01/01/2016

1.150.000

Nghị định 66/2013/NĐ-CP

 

2015

Cả năm

1.150.000

Nghị định 66/2013/NĐ-CP

Không tăng

1.150.000

Nghị định 66/2013/NĐ-CP

 

2014

Cả năm

1.150.000

Nghị định 66/2013/NĐ-CP

Không tăng

1.150.000

Nghị định 66/2013/NĐ-CP

 

2013

Từ ngày 01/07/2013

1.150.000

Nghị định 66/2013/NĐ-CP

Tăng 100.000đ

Từ ngày 01/01/2013

1.050.000

Nghị định 31/2012/NĐ-CP

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục