sexhay

Chia sẻ kiến thức

Mẫu hợp đồng giao khoán công việc năm 2020 mới nhất

Hợp đồng giao khoán là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán, thời gian làm việc, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đó. Đồng thời là cơ sở thanh toán chi phí cho người nhận khoán.

Dưới đây là mẫu hợp đồng giao khoán công việc mới nhất năm 2020:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***--------

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 05 năm 2020

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC
(Số: 01/2020/HDKV)

 Bên Giao Khoán (Bên A): CÔNG TY KẾ TOÁN  MVA

Mã số thuế: 0108700367-001
Địa chỉ : Số 56 Nguyễn Hành, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Điện thoại : 0971.421.305
Đại diện : Ông Lê Thanh Phương                         Chức vụ : Giám đốc

Bên Nhận Khoán (Bên B): Ông  Lê Phương Nam          

CMND số : 156983240         Ngày cấp: 20/11/2011             Nơi cấp : C.A Thành phố Đà Nẵng.
Địa chỉ: Số 123 Phan Thanh, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng.
Hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Nội dung công việc:

            - Bên B thực hiện lắp đặt hệ thống điều hòa cho văn phòng công ty Kế Toán MVA
            - Số lượng: 20 bộ điều hòa

Điều 2. Nơi làm việc:
            - Tại văn phòng công ty Kế Toán MVA
            - Địa chỉ: Số 56 Nguyễn Hành, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 Điều 3. Thời gian làm việc:
            Bên B phải thực hiện công việc đã ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này trong vòng 03 ngày tính từ ngày 03/05/2020 đến ngày 05/05/2020.
Điều 4. Lương khoán và nghĩa vụ thuế:
           - Tiền lương khoán trọn công việc: 3.000.000đ.

 (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn./.).

           - Nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân: Tiền lương khoán nêu trên chưa bao gồm tiền thuế TNCN. Bên A có trách nhiệm nộp thay tiền thuế TNCN cho bên B

           - Thời hạn trả lương: sau khi bên B hoàn thành công việc đã ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này.
Điều 5. Quyền lợi và nghĩa vụ của Bên A
5.1. Quyền lợi:
            Yêu cầu bên B thực hiện đúng phần công việc đã được ghi tại Điều 1, trong thời gian tại Điều 3 của Hợp đồng này.
5.2. Nghĩa vụ:
            Thanh toán đầy đủ số tiền lương khoán cho bên B theo Điều 4 khi bên B đã hoàn thành công việc ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này.
Điều 6. Quyền lợi và nghĩa vụ của Bên B
6.1. Quyền lợi:
            - Được cấp phát vật tư để tiến hành sửa chữa, lắp đặt hệ thống điều hoà tại Công ty kế toán MVA - Địa chỉ: 56 Nguyễn Hành, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
            - Được trả lương đã nêu tại Điều 4 khi hoàn thành công việc ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này.
6.2 Nghĩa vụ:
            - Thực hiện đúng công việc đã ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này.
            - Hoàn thành công việc đúng thời hạn đã ghi tại Điều 3 của Hợp đồng này.
Điều 7. Điều khoản chung

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động thanh lý khi hai bên đã hoàn thành trách nhiệm với nhau
Hợp đồng này được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A
 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Kế Toán MVA xin được chia sẻ thêm các thông tin quan trọng liên quan đến hợp đồng giao khoán công việc:

1. Bảo hiểm xã hội với hợp đồng giao khoán công việc:

Vì đây là hợp đồng giao khoán (không phải hợp đồng lao động) nên không phải tham gia bảo biểm bắt buộc

2. Về Thuế thu nhập cá nhân:

-  Khi chi trả thu nhập cho cá nhân phải khấu trừ 10% nếu trả từ 2 triệu đồng trở lên/lần

- Trường hợp doanh thỏa thuận sẽ trả thay tiền thuế TNCN cho lao động thì người lao động không bị khấu trừ thuế TNCN Nhưng doanh nghiệp phải có trách nhiệm tính, kê khai nộp khoản tiền thuế TNCN thay người lao động đó. Và số tiền thuế TNCN doanh nghiệp thay đó sẽ được vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

3. Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Để các khoản chi hợp đồng thuê khoán được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thì phải có các hồ sơ sau:

+ Hợp đồng giao khoán

+ Biên bản thanh lý hợp đồng

+ Bản sao CMT hoặc thẻ căn cước công dân của người lao động.

+ Biên bản xác nhận công việc hoàn thành.

+ Bảng chấm công

+ Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn

+ Chứng từ chi tiền

+ Chứng từ khấu trừ thuế TNCN hoặc chứng từ nộp thuế TNCN (Nếu có phát sinh thuế)

4. Trường hợp ký kết hợp đồng khoán việc với đại diện nhóm nhân công

Thì phải cần có giấy ủy quyền của những người lao động trong nhóm cho đại diện nhóm

5. Mẫu hợp đồng giao khoán và biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán theo chế độ kế toán

Trong danh mục chứng từ tiền lương Tại thông tư 133 và thông tư 200 đều có mẫu hợp đồng giao khoản này, các bạn có thể tham khảo thêm:

5.1 Mẫu hợp đồng giao khoán theo thông tư 200:

Đơn vị: …………………
Bộ phận: ………………

Mẫu số 08 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày... tháng... năm...

Số: ………………

Họ và tên: ……………………… Chức vụ..............................................................................
Đại diện…………………………. bên giao khoán....................................................................
Họ và tên: ………………………. Chức vụ.............................................................................
Đại diện …………………………. bên nhận khoán..................................................................

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:
I- Điều khoản chung:
- Phương thức giao khoán:.................................................................................................
- Điều kiện thực hiện hợp đồng:..........................................................................................
- Thời gian thực hiện hợp đồng:..........................................................................................
- Các điều kiện khác:..........................................................................................................

II- Điều khoản cụ thể:
1. Nội dung công việc khoán:
-........................................................................................................................................
-........................................................................................................................................
2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:
-........................................................................................................................................
-........................................................................................................................................
3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:
-........................................................................................................................................
-........................................................................................................................................
 

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên)

 

Người lập
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Kế toán trưởng bên giao khoán
(Ký, họ tên)

5.2. Mẫu biên bản thu lý thanh nghiệm thu hợp đồng giao khoán theo thông tư 200:

Đơn vị: …........
Bộ phận: ………………

Mẫu số 09 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Số: …………

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày ... tháng ... năm ...
 

Họ và tên: ………… Chức vụ………… Đại diện………… Bên giao khoán...............................
Họ và tên: ………… Chức vụ………… Đại diện………… Bên nhận khoán...............................
Cùng thanh lý Hợp đồng số ... ngày... tháng ... năm ...
Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện:..............................................
Giá trị hợp đồng đã thực hiện:............................................................................................
Bên……. đã thanh toán cho bên……. số tiền là…….……. đồng (viết bằng chữ)....................
Số tiền bị phạt do bên……. vi phạm hợp đồng: …….……. đồng (viết bằng chữ)...................
Số tiền bên .... còn phải thanh toán cho bên……. là……… đồng (viết bằng chữ)...................
Kết luận:............................................................................................................................
 

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên, đóng dấu)

5.3. Mẫu hợp đồng giao khoán theo theo TT 133:

Đơn vị: …………………
Bộ phận: ………………

Mẫu số 08 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày... tháng... năm...

Số: ………………

Họ và tên: ……………………… Chức vụ..............................................................................
Đại diện…………………………. bên giao khoán....................................................................
Họ và tên: ………………………. Chức vụ.............................................................................
Đại diện …………………………. bên nhận khoán..................................................................

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:
I- Điều khoản chung:
- Phương thức giao khoán:.................................................................................................
- Điều kiện thực hiện hợp đồng:..........................................................................................
- Thời gian thực hiện hợp đồng:..........................................................................................
- Các điều kiện khác:..........................................................................................................

II- Điều khoản cụ thể:
1. Nội dung công việc khoán:
-........................................................................................................................................
-........................................................................................................................................
2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:
-........................................................................................................................................
-........................................................................................................................................
3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:
-........................................................................................................................................
-........................................................................................................................................
 

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên)

 

Người lập
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Kế toán trưởng bên giao khoán
(Ký, họ tên)

5.4. Mẫu biên bản thu lý thanh nghiệm thu hợp đồng giao khoán theo thông tư 133 

6. Sau đây Kế Toán MVA sẽ hướng dẫn cách bạn ghi hợp đồng giao khoán:

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ và số của hợp đồng giao khoán (nếu có). Ghi rõ họ tên, chức vụ đại diện cho phòng, ban, bộ phận của bên giao khoán và bên nhận khoán.
Phần I. Điều khoản chung:
          - Phương thức giao khoán: Ghi rõ phương thức giao khoán cho người nhận khoán.
          - Điều kiện thực hiện hợp đồng: Ghi rõ các điều kiện cam kết của 2 bên khi ký hợp đồng giao khoán.
          - Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện công việc nhận khoán từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc hợp đồng.
          - Các điều kiện khác: Ghi rõ các điều kiện khác khi ký kết hợp đồng.
Phần II. Điều khoản cụ thể:
Ghi rõ nội dung các công việc khoán, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán và người giao khoán (như điều kiện làm việc, yêu cầu sản phẩm (công việc) khoán, thời gian hoàn thành và số tiền phải thành toán) đối với bên nhận khoán.
Hợp đồng giao khoán do bên giao khoán lập thành 3 bản :
          - 1 bản giao cho người nhận khoán;
          - 1 bản lưu ở bộ phận lập hợp đồng;
          - 1 bản chuyển về Ban Tài chính, Kế toán cho người có trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng giao khoán và làm căn cứ để thanh toán hợp đồng.
          Hợp đồng giao khoán phải có đầy đủ chữ ký, họ tên của đại diện bên giao khoán và đại diện bên nhận khoán, người lập và kế toán trưởng bên giao khoán.  

Bài viết cùng chuyên mục