sexhay

Chia sẻ kiến thức

Cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm, ngày lễ mới nhất 2020

Hướng dẫn cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm, ngày nghỉ ngày lễ theo Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH (được sửa đổi bổ sung tại Điều 14 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH và Nghị định 148/2018/NĐ-CP)

I. Tổng quan về tiền lương theo giờ, theo ngày, làm thêm:

Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày.

Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.

Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

Tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương là tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ hằng năm, nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương.

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần (quy định tại Điều 110 của Bộ luật Lao động): được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết.
Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần (theo quy định tại Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động): được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

II. Cách tính tiền lương làm thêm giờ:

Ngày làm việc

Làm thêm giờ

Làm thêm ban ngày 6:00 - 22:00

Làm thêm ban đêm 22:00 - 6:00

Chưa làm thêm ban ngày

Đã làm thêm ban ngày

Ngày bình thường

150% x A

200% x A

210% x A

Ngày nghỉ

200% x A

270% x A

270% x A

Ngày lễ, tết

300% x A

390% x A

390% x A

 

  1. Đối với người lao động làm việc được trả lương theo thời gian:

a) Trường hợp người lao động làm thêm vào ca ngày

Đối với lao động trả lương theo thời gian: nếu làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn thì doanh nghiệp, cơ quan phải trả lương làm thêm giờ theo cách tính sau:

* Tiền lương làm theo giờ vào ngày làm việc bình thường: 

Tiền lương làm thêm giờ  

=

Tiền lương giờ thực trả   

x

150%

 x

 Số giờ làm thêm
 

* Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần:

 

Tiền lương làm thêm giờ  

=

Tiền lương giờ thực trả   

x

 200%  

 x

 Số giờ làm thêm
 

 

* Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương:

 

Tiền lương làm thêm giờ  

=

Tiền lương giờ thực trả   

x

 300% 

 x

 Số giờ làm thêm
 

 
Chú ý, nội dung trong các công thức tính tiền lương làm thêm giờ trên:

- Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không quá 208 giờ đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường và không kể số giờ làm thêm). Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần, thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần (không quá 8 giờ/ngày và không kể số giờ làm thêm). 

 

Tiền lương giờ thực trả nêu trên không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động; tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

 (Theo Điểm c Khoản 4 Điều 14 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH)

- Mức 150%, 200%, 300%: là mức ít nhất so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, 

- Người lao động hưởng lương ngày là những người có tiền lương thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động theo ngày và chưa bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động.  
- Mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động, đối với người lao động hưởng lương theo ngày.
Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A ký hợp đồng với Công Ty Kế Toán MVA, trên hợp đồng thỏa thuận lương như sau:

- Lương chính: 6.240.000/tháng

- Phụ cấp: 

+ Điện thoại: 300.000/tháng

+ Xăng xe (đi lại): 400.000/tháng

- Mức tiền lương trên được tính theo thời gian là 26 ngày/tháng

- Thời gian làm việc:

+ Một ngày phải đi làm 8h (Sáng từ 7h30 đến 11h30 - Chiều từ 13h30 đến 17h30)

+ Một tuần làm 6 ngày: từ thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ ngày chủ nhật)

Trong tháng 9 năm 2020, anh Nguyễn Văn A có phát sinh chấm công như sau:

- Thứ 4 (ngày 02/09/2020): anh A có đi làm thêm 3h vào lúc 14h

- Thứ 6 (ngày 10/09/2020): anh A có đi làm thêm 1h vào lúc 18h

- Chủ nhật (ngày 19/09/2020): anh A có đi làm thêm 2h vào lúc 8h

- Anh A đi làm đầy đủ các ngày còn lại trong tháng theo hợp đồng.

* Công ty Kế Toán MVA quy định: Người lao động đi làm thêm giờ thì được trả lương theo mức ít nhấp quy định tại Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH và được sửa đổi bổ sung tại Điều 14 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH và Nghị định 148/2018/NĐ-CP

Tiền lương làm thêm giờ trong tháng 10/2020 của Anh A được tính như sau:

1. Tiền lương ngày thực trả của ngày làm việc bình thường:

6.240.000 / 26  = 240.000/ngày

2. Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường:

240.000 / 8 = 30.000/giờ

3. Tiền lương làm thêm giờ vào ngày thường (Thứ 6  - ngày 10/09/2020)

30.000 x 150% x 1h = 45.000

4. Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ (Chủ nhật - ngày 19/09/2020)

30.000 x 200% x 2h = 120.000

5. Tiền lương làm thêm giờ vào ngày lễ tết ( Thứ 4 - ngày 02/09/2020)

30.000 x 300% x 3h = 270.000

Ngoài mức tiền lương làm thêm giờ vào ngày lễ thì anh A vẫn được nghỉ và hưởng nguyên lương ngày 02/09.


b) Trường hợp người lao động làm thêm vào ca đêm:

 

Tiền lương làm việc vào ban đêm

=

(Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường + Tiền lương giờ thực trả của ngày bình thường x Mức ít nhất 30%) x

x

Số giờ làm việc vào ban đêm

c) Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm: 

Tiền lương
làm thêm giờ vào ban đêm

=

Tiền lương
giờ thực trả
của ngày
làm việc
bình thường

x

Mức ít nhất
150%
hoặc 200%
hoặc 300%

+

Tiền lương
giờ thực trả
của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít  nhất 30%

 

+ 20% x

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

x

Số giờ làm thêm vào ban đêm

Trong đó:

- Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định như tại mục a

- Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm).

+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

Diễn giải công thức về cách tính tiền lương làm thêm ca đêm:

Ví dụ: Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường là A thì:

- Nếu làm thêm giờ vào ban đêm của ngày bình thường được trả ít nhất là:

Trường hợp 1: trước khi làm thêm giờ vào ban đêm NLĐ KHÔNG làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó: 150%A + 30% A + 20% x A = 200%A

+  Trường hợp 2:  trước khi làm thêm giờ vào ban đêm NLĐ  làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó: 150%A + 30% A + 20% x (150%A) = 210%A

- Nếu làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ hằng tuần được trả ít nhất là:

200%A + 30% A + 20% x (200%A) = 270%A

- Nếu làm thêm giờ vào ban đêm của ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả như sau:

+ Đối với lao động hưởng lương tháng, được trả ít nhất là:

300%A + 30% A + 20% x (300%A) = 390%A

+ Đối với lao động hưởng lương ngày thì ngoài tiền lương ít nhất bằng 390%A, người lao động còn được trả tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định.


2. Đối với người lao động làm việc được trả lương theo sản phẩm: 
a) Trường hợp người lao động làm thêm vào ca ngày

Đối với lao động trả lương theo sản phẩm: được trả lương làm thêm giờ khi người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động đã thỏa thuận và được tính như sau: 

 

Tiền lương làm thêm giờ

=

Đơn giá tiền lương sản phẩm

x

Số lượng sản phẩm làm ra trong giờ làm thêm

x

150% hoặc 200% hoặc 300%

 

Trong đó:

+ Mức ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường;

+ Mức ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

+ Mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Ví dụ:

Anh B làm ra 2.000 sản phẩm trong tháng với đơn giá là 2.000 đồng/chiếc. Để hoàn thành số lượng này, Anh B đã thực hiện 200 giờ làm bình thường và 60 giờ làm thêm ngày thường và không có giờ tăng ca nào sau 10 tối. Tiền lương của anh B được tính như sau:

Lương sản phẩm giờ = 2.000chiếc x 2.000đ / 260 giờ = 15.385đ
Lương sản phẩm giờ thường = 15.385đ x 200 giờ x 100% = 3.077,000đ
Lương sản phẩm thêm giờ = 15.385đ  x 60 giờ x 150% = 1.384.650đ
Tổng lương tháng = 3.077.000đ + 1.384.650đ = 4.461.650đ

b) Trường hợp người lao động làm thêm vào ca đêm:

Tiền lương làm việc vào ban đêm

=

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

+

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 30%

x

Số sản phẩm làm vào ban đêm

 

c) Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm: 

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

=

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

+

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít  nhất 30%

 

+ 20% x

Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

x

Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

Trong đó:

- Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

- Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

- Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với đơn giá sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

- Đơn giá sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với đơn giá sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

 

 

Bài viết cùng chuyên mục